به زبان اندونزیایی چی میشه؟ من برای تخلیه اتاق حاضرم; من از اقامتم لذت بردم; این هتل زیبا است; کارکنان شما بی نظیر هستند; شما را به دیگران توصیه خواهم کرد; ممنون برای همه چیز; من نیاز به یک پیشخدمت دارم; آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟; از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟; من نیاز به یک تاکسی دارم; کرایه چقدر است؟; لطفاً منتظر من بمانید; یک ماشین دربست می خواهم; نگهبان امنیتی;

تخلیه اتاق هتل :: لغات زبان اندونزیایی

به خودتان زبان اندونزیایی بیاموزید