به زبان نروژی چی میشه؟ من; تو; شما; او; او; ما; شما; آنها;

ضمایر شخصی :: لغات زبان نروژی

به خودتان زبان نروژی بیاموزید