به زبان تاگالوگ چی میشه؟ آب; استخر; نجات غریق; تخته شنا; آیا نجات غریق وجود دارد؟; آیا آب سرد است؟; مایوی حمام آفتاب; عینک آفتابی; حوله; ضد آفتاب;

در استخر :: لغات زبان تاگالوگ

به خودتان زبان تاگالوگ بیاموزید