به زبان ترکی چی میشه؟ خوشحال; غمگین; عصبانی; ترسیده; شاد; متعجب; آرام; زنده; مرده; تنها; با هم; بی حوصله; راحت; مشکل; بد; خوب; متاسفم; نگران نباش;

احساسات و عواطف :: لغات زبان ترکی

به خودتان زبان ترکی بیاموزید