به زبان ترکی چی میشه؟ شلوغ; ساکت; قوی; ضعیف; سخت; نرم; بیشتر; کمتر; صحیح; غلط; تمیز; کثیف; قدیمی; جدید;

صفات :: لغات زبان ترکی

به خودتان زبان ترکی بیاموزید