به زبان اردو چی میشه؟ آب; استخر; نجات غریق; تخته شنا; آیا نجات غریق وجود دارد؟; آیا آب سرد است؟; مایوی حمام آفتاب; عینک آفتابی; حوله; ضد آفتاب;

در استخر :: لغات زبان اردو

به خودتان زبان اردو بیاموزید