به زبان تاگالوگ چی میشه؟ فوتبال; بسیبال; فوتبال آمریکایی; بسکتبال; هاکی; والیبال; کریکت; تنیس; گلف; بولینگ; رگبی;

ورزشها :: لغات زبان تاگالوگ

به خودتان زبان تاگالوگ بیاموزید